Waar ben je naar op zoek?DOcume

Privacy Statement

Process Intelligence B.V. , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van onze apps en website.

Process Intelligence B.V.:

IJsselburcht 3
6528 BS ARNHEM
www.mastersinprocess.com
info@mastersinprocess.com
Tel. +31 25 365 33 48

De heer Roderik Uenk is de Functionaris Gegevensbescherming van Process Intelligence B.V. Hij is te bereiken via r.uenk@mastersinprocess.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Process Intelligence B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder ziet u een overzicht van deze persoonsgegevens:

  • Naam (in het geval van bestellingen via apps/website)
  • E-mailadres (in het geval van bestellingen of meldingen via apps/website)
  • Locatie gegevens (in het geval van bestellingen of meldingen via apps/website)
  • Gegevens over uw activiteiten in onze apps of op de website om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Process Intelligence B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Indien u gebruik maakt van onze apps:
Het versturen van Notificaties (pushberichten) voor een optimale dienstverlening (zolang u deze optie heeft aangezet);
Het versturen van Herinneringen (zolang u deze optie heeft aangezet);
Voor het kunnen afhandelen van uw melding, klacht of bestelling;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U via e-mail op de hoogte te houden van de status van uw melding of klacht;
Het afhandelen van uw betaling in het geval van betaalde diensten wordt door een externe partij verzorgt.

Indien u gebruik maakt van onze website:
Voor het kunnen afhandelen van uw melding, klacht of bestelling;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U via e-mail op de hoogte te houden van de status van uw melding of klacht;
Het afhandelen van uw betaling in het geval van betaalde diensten wordt door een externe partij verzorgt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Process Intelligence B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Process Intelligence B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Voor alle opgeslagen gegevens maximaal 1 jaar na opzegging van de licentie overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Process Intelligence B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Process Intelligence B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Process Intelligence B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Process Intelligence B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar r.uenk@mastersinprocess.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Process Intelligence B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Process Intelligence B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via r.uenk@mastersinprocess.com.

Privacy statement

Download de Privacy statement van Masters In Process hier (PDF).

Process Intelligence BV Privacy Statement